Výpůjční řád veřejné knihovny

Výpůjční řád veřejné knihovny Městyse Koloveč

Čtenářem knihovny se může stát po předložení OP každý občan České republiky, a to po zaplacení registračního poplatku (viz. příloha). Registraci je potřeba každoročně obnovovat. Ztrátu průkazu je čtenář povinen ihned knihovně ohlásit. Stejně je čtenář povinen ohlašovat změny jména a bydliště. Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.

Správcem osobních údajů uživatelů knihovny je Knihovna Městyse Koloveč (dále jen „knihovna“).

Povinné identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu.
Nepovinné kontaktní údaje: doručovací adresa, e-mail, telefon.
Služební údaje: číslo čtenářského průkazu, přehled výpůjček včetně historie, přehled rezervací, upomínání.

Účetní údaje o provedených peněžních transakcí, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech.

Dále knihovna uchovává identifikační údaje zákonného zástupce, je-li registrovaný uživatel mladší 15 let.

Čtenář si může běžné knihy půjčovat nejdéle na 3 měsíce, obvyklá výpůjční lhůta činí 1 měsíc a časopisy 14 dní. Po uplynutí výpůjční doby je čtenář povinen knihy vrátit, nebo požádat o prodloužení výpůjčky. Prodloužení je možno provést pouze tehdy, nepožaduje-li knihy další čtenář. Jestliže čtenář knihu nebo časopis nevrátí ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna čtenáři poplatky z prodlení (viz. příloha).

Vypůjčené dílo nesmí čtenář půjčovat dalším osobám a ručí za něj po celou dobu, kdy má dílo půjčené. Čtenář je bezodkladně povinen ohlásit knihovně ztrátu nebo poškození díla.

O způsobu náhrady rozhoduje knihovna (viz. příloha).

Čtenář má právo požadovat rezervaci půjčených knih prostřednictvím zamluvenkové služby.

Knihy, které nejsou ve fondu knihovny, je možné čtenáři zajistit prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS) z jiné knihovny. Poplatky za MVS se řídí platným Ceníkem služeb a poplatků.

Povinností čtenáře je řídit se výpůjčním řádem. Při jeho nedodržování může být čtenář dočasně nebo trvale zbaven práva užívat služeb knihovny.

Výpůjční řád nabývá účinnosti dne: 1. 8. 2018
Ing. Václav Pergl
starosta
Městyse Koloveč

 

Ceník služeb a poplatků

Ceník služeb a poplatků
Roční registrace dospělí 50 Kč
Roční registrace děti do 15 let 20 Kč
Při překročení výpůjční doby zaplatí čtenář
po 32 dnech od poslední návštěvy 5 Kč
po 63 dnech od poslední návštěvy 10 Kč
po 94 dnech od poslední návštěvy 20 Kč
po 125 dnech od poslední návštěvy 40 Kč
po 156 dnech od poslední návštěvy ředitelská upomínka 40 Kč + 10 Kč/svazek

- za ztracenou či poškozenou čtenářskou legitimaci zaplatí čtenář 30,- Kč.
- za poškození čárového kódu 10,- Kč
- za ztrátu čtenářského průkazu 15,- Kč

Při ztrátě, poškození nebo zničení půjčené knihovní jednotky nahradí čtenář:

a) nepoškozený výtisk téhož díla,
b) finanční náhradu, která se skládá z původní ceny knihy a 100,- Kč manipulačního poplatku.

Meziknihovní výpůjční služba (MVS)

Zapůjčení dokumentu – žadatel hradí manipulační a poštovní náklady 60,- Kč za expedici * (+ náklady, které si nárokuje zasílající knihovna).

* Expedicí se rozumí poplatky za balicí materiál a poštovní poplatky při odesílání vracených titulů jednotlivým knihovnám.

O postihu za ztrátu či poškození knihovní jednotky půjčené prostřednictvím MVS rozhoduje knihovna, ze které byla tato jednotka půjčena.

Ceník platný od: 1. 8. 2018
Ing. Václav Pergl
starosta
Městyse Koloveč