» Provozní řád

Výpůjční řád - veřejné knihovny Městyse Koloveč

Čtenářem knihovny se může stát po předložení OP každý občan České republiky, a to po zaplacení registračního poplatku. Děti do 15 let 20,- Kč, dospělý 50,- Kč. Jeho platnost je potřeba každoročně obnovovat. Ztrátu průkazu je čtenář povinen ihned knihovně ohlásit. Stejně je čtenář povinen ohlašovat změny jména a bydliště.

Čtenář si může běžně knihy půjčovat nejdéle na 3 měsíce, obvyklá lhůta činí 1 měsíc a časopisy 14dní. Po uplynutí výpůjční doby je čtenář povinen knihy vrátit, nebo požádat o prodloužení výpůjčky. Prodloužení je možno provést pouze tehdy, nepožaduje-li knihy další čtenář. Jestliže čtenář knihu nebo časopis nevrátí ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna čtenáři poplatky z prodlení:

1. upomínka  10,- Kč  (po 63 dnech)
2. upomínka 20,- Kč (po 94 dnech)
3. upomínka 40,- Kč (po 125 dnech)
4. UPOMÍNKA 40,- Kč + 10,- Kč za každý svazek (po 156 dnech)

 Za ztracenou či poškozenou čtenářskou legitimaci zaplatí čtenář 30,- Kč.

Vypůjčené dílo nesmí čtenář půjčovat dalším osobám a ručí za něj po celou dobu, kdy má dílo půjčené. Čtenář je bezodkladně povinen ohlásit knihovně ztrátu nebo poškození díla. O způsobu náhrady rozhoduje knihovna. Může požadovat:

a) nepoškozený výtisk téhož díla
b) finanční náhradu, která se skládá z původní ceny knihy a 100,- Kč manipulačního poplatku.

Čtenář má právo požadovat rezervaci půjčených knih prostřednictvím zamluvenkové služby. Knihy, které nejsou ve fondu knihovny, je možné čtenáři zajistit prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby z jiné knihovny, a to za poplatek 50,- Kč.

Povinností čtenáře je řídit se výpůjčním řádem. Při jeho nedodržování může být čtenář dočasně nebo trvale zbaven práva užívat služeb knihovny.

Výpůjční doba

Otevírací doba

PO 17:00 - 19:00
ST 16:30 - 19:00

Ceník služeb - registrace

Ceník služeb a poplatků

Roční registrace - dospělí - 50Kč
Roční registrace - děti do 15 let - 20 Kč

Ceník služeb - smluvní pokuty

Při překročení výpůjční doby zaplatí čtenář

po 32 dnech od poslendí návštěvy: 5 Kč
po 63 dnech od poslendí návštěvy: 10 Kč
po 94 dnech od poslendí návštěvy: 20 Kč
po 125 dnech od poslendí návštěvy: 40 Kč
po 156 dnech od poslendí návštěvy: 40 Kč + 10 Kč/svazek

Výpůjční řád nabývá platnosti dne 10.9.2015.